Dịch vụ này không còn nữa.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với khách sạn theo các thông tin liên lạc sau:
+44 1727 848849 info@clarioncollectionhotelstalbans.co.uk